ࡱ> bda R:bjbj2T-%xx8-,Y,2EE"ggg?,A,A,A,A,A,A,$.1Ne,!e,gg4,"gg?,?,r&T'gZ;'+,,0,I'1Mf2'12$'De,e,,2x/ : 103x[t^^S^YZԚYex[njn-N_x|v\D} TU W%RYe+^Y T0Nwx[!h*ygWJiYe+^fq\'Ytؚ-NO+^ ; NfD}weqsck W-N ;Nk1fgmQhQ)YV06qu;mybW1Ye+^ZSQ3T W\ k1fg NhQ)YsYe+^^ty W-N k1fg N NHSJS)YRYe+^NbTs^ؚ-N ;NN0eP^ԚWNgYe+^bb_ W\O+^ ; Nk1fg NhQ)YmQ0݅SNeW N SnYe+^Z\Vn W\ k1fgNhQ)YsYe+^fgaNa W-N k1fgNhQ)Y~Ye+^fqSb W-N k1fgNhQ)Y N jsYe+^sOsO(gg W\ k1fgNhQ)YOYe+^b ,.02XZ^fhɷpcOp;p)p#h hP(CJOJPJQJaJo('h hZ'CJOJPJQJ^JaJo('h hVI>CJOJPJQJ^JaJo(hShP(OJPJQJ'h hP(CJOJPJQJ^JaJo(#hVI>h CJ OJPJQJaJ o(hShaCJ OJPJQJaJ o(#hVI>hP(CJ OJPJQJaJ o(#hVI>h:MCJ OJPJQJaJ o(#hVI>hT~xCJ OJPJQJaJ o(#hVI>hA;CJ OJPJQJaJ o(#hVI>h`CJ OJPJQJaJ o(2:NXZhxUFFF$d\$Ifa$gd kd$$IfhF;3]p# * 05&6  4 aWytVI>$d\$Ifa$gd $dYD2a$gd m$ 0 6 F H b h j ʶvcUvCv#h hVI>CJOJPJQJaJo(hShVI>OJPJQJo($h hVI>CJOJPJQJ^JaJ'h hVI>CJOJPJQJ^JaJo(h Sh`OJPJQJ#h h`CJOJPJQJaJo(hSh`OJPJQJ'h h`CJOJPJQJ^JaJo(hShP(OJPJQJ'h hP(CJOJPJQJ^JaJo('h hCJOJPJQJ^JaJo(ckd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI>$d\$Ifa$gd rcTT$d\$Ifa$gd $d\$Ifa$gd kdv$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI>  0 F rfWW$d\$Ifa$gd d\$Ifgd kd5$$If4F;3]p# * 05&6  4 aWytVI>F H J b h rfWW$d\$Ifa$gd d\$Ifgd kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI>h j l rcTT$d\$Ifa$gd $d\$Ifa$gd kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI> rccc$d\$Ifa$gd kdr$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI> teee$d\$Ifa$gd kd1$$IfhF;3]p# * 05&6  4 aWytVI> * rYJJ$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI>  * , l n  F H X Z ߺߺߺͧߺߺyye'h hEL0JCJOJPJQJaJo(hShELOJPJQJ'h hELCJOJPJQJ^JaJo(h7hVI>OJPJQJ$h hVI>0JCJOJPJQJaJ$h hVI>CJOJPJQJ^JaJ#h hVI>CJOJPJQJaJo('h hVI>CJOJPJQJ^JaJo(hShVI>OJPJQJ$* , D \ l rWHH$d\$Ifa$gd $.d\$IfVD WDB^.`a$gd kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWytVI>l n p qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kdf$$If4bF;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> qbSS$d\$Ifa$gd $d\$Ifa$gd kd6$$If4bF;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> 0 H X qXXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>X Z \ t qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> qbSS$d\$Ifa$gd $d\$Ifa$gd kdq $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> qeVV$d\$Ifa$gd d\$Ifgd kdA $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> 8 8888 8:8>8@8B8x8z888888899999P9R9999999999`:b:d:h:j:n:p:t:ǺǸǺǺǺǺǺǥǺǺǺǺۺ}}}h!jh!Uh=Vh=VOJPJQJo(h hiOJPJQJo($h hELCJOJPJQJ^JaJUhShELOJPJQJ'h hELCJOJPJQJ^JaJo(#h hELCJOJPJQJaJo($h hEL0JCJOJPJQJaJ1 88qbSS$d\$Ifa$gd $d\$Ifa$gd kd $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>(gg W\ k1fgNhQ)YsYe+^]lsxVn W\ ;NN0}T;mRgYe+^y[feS W\ k1fgVhQ)YfYe+^n_l W\ k1fgVhQ)Y!D}w N]lgQVn W\O+^ ; Nk1fgmQJS)YRYe+^Ze W-NO+^ ; Nk1fgmQJS)YkQ0epLD}w_~va W\ k1fg NhQ)YsD}w/cVn W\ k1fgV NHSJS)Y]N0wmi^ygYe+^^tdW'Y[ؚ] ;Nk1fgmQhQ)YNgD}w^e W-N k1fg NhQ)Y;N NO(ulQGP (Wx[!hvܕWnjeKNfe0 ;N)R(u1mQGPe NO(ulQGP0 ; N]}O NO(ulQGP0   PAGE PAGE 1 8 8"8:8@8qbSS$d\$Ifa$gd $d\$Ifa$gd kd $$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>@8B8P8h8x8q[LL$d\$Ifa$gd 0d\$IfWD8^0`gd kd$$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>x8z8|888q[LL$d\$Ifa$gd 0d\$IfWD8^0`gd kd$$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>88888q[LL$d\$Ifa$gd 0d\$IfWD8^0`gd kdQ$$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>88899q[LL$d\$Ifa$gd 0d\$IfWD8^0`gd kd!$$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>99(9@9P9qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd$$If42F;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>P9R9T9l99qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>99999qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>99999qXII$d\$Ifa$gd $0d\$IfWD8^0`a$gd kdE$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI>99 :D:b:f:h:l:n:r:t:x:qfffddddddd $da$gd&"kd$$If4hF;3]p# * 05&6  4 aWf4ytVI> t:v:z:|::::::::::::::h=Vh=VOJPJQJo(h;K0JmHnHuh7 h70Jjh70JUh!jh!Ux:z::::::::: $da$gd&"&`#$ 01h2P. A!"#$%S $$IfW!vh#v #v*#v :V h05&6,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 405&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V h05&6,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4b05&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4b05&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4205&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 44 aWf4ytVI>$$IfW!vh#v #v*#v :V 4h05&6+,,5 5*5 / 44 aWf4ytVI>$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHD`D \sgQe1$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ -k=W[WFi@F h\ 9r G$CJaJ)@ x*U`* #P} >*B*ph6@"6 9r G$CJaJ2Z@22 euY}eW[CJOJQJ^J8@B8 ;?;㉹eJXeW[CJOJQJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy'$g#."܈-,V* bث zï?g}e:: J@;ܭj6h|On)1,ʀ7{+ZR9-Y(\Һ a\q;nogofe8c6ñB%Ļ:qݢAQ ҐMA^&e>Cl]G-ʼ {.9a Ge"8bŀ_*,37~ב 2QgH,sU_XibE Ewd^Ɯ|()h](Q*oqCw:%N_h4-d,Jryp~{6P N*WbJpz;Jm.g < 4ߒ'y|jЖy&kbzZXZb׬8%U1م;5R>VD>~]ϐJxaAws:Ki߈], qJENpCH [OPg7#)M r`$~W`c(*xOmdOo{0m HC$(G*l-{jzvY,d*`LGX_s>=B6Ii֟=Ab9L638h&T-:LǬZp4ҶENxZƚxY(wHH>#;~ li-&-ʆ6tԲ'\`kˎ;\uN/f;ksC =ڢ4.2&1ײ/Y|pw*a>ֵPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Rtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ST $$$' t::( F h * l X 8@8x8889P9999x:: !"#$%&') '! !T@ @H 0( 0( B S ?'+7;BKYdoz !(-8CP[`iptz} #$/07:EFMP^`cm{} ,-/0235689DNQTLN 9=\^z|()PQ`bpq}  -/0235689QTss3ssssss3ss3s33ssssssssssss-eo{.8DP\j $0:FP,-/0235689QT`jll},--/00235689QT|wR0cKF6 :VOku*0^`0OJo( ^` 0 ^` . ^` .` ` ^` ` 0@ @ ^@ ` .  ^ ` . ^` 0 ^` .[hh^h`OJPJQJ^Jo(  ^` OJQJo(n ^` OJQJo(u ^` OJQJo(l ` ` ^` ` OJQJo(n @ @ ^@ ` OJQJo(u  ^ ` OJQJo(l ^` OJQJo(n ^` OJQJo(u# ^` o(0 ^` 0 ^` . ^` .` ` ^` ` 0@ @ ^@ ` .  ^ ` . ^` 0 ^` .# ^` o(0 ^` hH0 ^` hH. ^` hH. ` ` ^` ` hH0 @ @ ^@ ` hH.  ^ ` hH. ^` hH0 ^` hH.:V|wcKFOklB6    =    2ֆ          XO&Ftr W Hb ,^K7`0:5] I.%&?K?;m!J"L#(%#)*;+- .6*/`0 a1h2M 336z|7\p8993:z:A;47<GM<U=V=g}=>VI>`>6?;?c@aA%yA"UBcB rCD EGFo+G YG)HeRIvDK LEL:M1O5O'iOulQ>R]RcRYT1UbUV VPV\VS'W"7W3X@XeuYZ\>\UN\W\bF]d]^\^6_Z_c`}`fOaXaSha$bZ5bJsb]f?fjf?go9h"lht{hizi95ixj/k2lmJl#RlE4mTm`m&p?s.'s\s'+tguhvT~xRD}a;~9Z~We{# R1$ RQ''L7Y#7n);K'W,:N&"2h =FO/9`USw!DJkNh"<#24S+c1` 3GKE':,tX~H E;i"33dleF55GY%XJFcL"6ES=LP(`y/]Qf<udYZ';tK[cDi9I3<vo-rE)GZ z0L Eiy%<dAB S@$=V-w]b4-/@S8Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial/M jwiԚI. ??Arial Unicode MSC(e0}fԚPMingLiU?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math 1 h9B7g9B7gJ%yy!?!),.:;?]}  " % & ' 2 t%00 0 0 00000013468:<>@BDOPQRTUVWZ\^ \]d([{ 5 0 0 00000579;=?ACY[][2,,3QXZ ?euY2!xx ]\OvgQ[huimeiYZԚ03ouHT'7 i Z'`IZ'  Oh+'0P   $08@Hu@ػPehuimeiNormal hC032Microsoft Office Word@@*k@@y՜.+,0 X`lt| ,  !"#$%&'()*,-./012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ[\]^_`cRoot Entry FmeData +G1Table72WordDocument2TSummaryInformation(QDocumentSummaryInformation8YCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q